تمام مطالب برچسب : تفاوت بین زن و مرد در ارتباطات کلامی و غیر کلامی
تفاوت بین زن و مرد در ارتباطات کلامی و غیر کلامی 

تفاوت بین زن و مرد در ارتباطات کلامی و غیر کلامی 

تفاوت بین زن و مرد در ارتباطات کلامی و غیر کلامی  آهنگ صدای زنان متغیر تر از صدای مردان است و زنان از تنوع و گوناگونی بیشتری در آهنگ صدا در حرف زدن برخوردار هستند. در ماهیت کلمات به کار  گرفته شده؛ توسط زن و مرد تفاوت بارزی به چشم نمی خورد, لاکن در کل ؛ زنان در شرایط مشابه تحصیلی ؛ تربیتی و فرهنگی خود بهتر و از نظر  گرامری.صحیح تر حرف می زنند.حتی اگر خصوصیات اجتماعی را از افراد فاکتور بگیریم، ویژگی های فیزیولوژیکی هم می توانند تعیین کننده تفاوت های رفتاری زن و مرد باشند. شما برای داشتن یک زندگی مشترک موفق باید این تفاوت ها را بدانید تا بتوانید طرف مقابلتان را درک کنید شیوه های […]