تمام مطالب دسته بندی: اعتماد به نفس
درمان شکست عاطفی

درمان شکست عاطفی

شکسـت عاطفـی شـاید یکـی از رنجآورتریـن مشـکالتی اسـت کـه در طـول یـک رابطـه عاطفـی ممکـن اسـت بـرای هـر فـردی پیـش بیایـد. هرچنـد کنـار آمـدن بـا درد و رنـج ناشـی از دوری از کســی کــه از صمیــم قلــب دوســتش داریــم و دل در گــروی وصــال او داشتهایم بســیار ســخت اســت امــا ایــن بحــران هــم ماننــد بقیــه بحرانهایــی کــه در طــول زندگــی پیــش میآیــد ســپری میشــود.   شکست عشقی اتفاقی دردناک و ناراحت‌کننده است که استرس و اضطراب‌های زیادی را برای ما به همراه دارد. این شکست نوعی تحقیر شدگی و سرخوردگی و طرد شدن است که کیفیت زندگی انسان را تحت تاثیر قرار می‌دهد ، از جمله نشانه‌های هیجانی آن اختلال خواب ، عصبی بودن ، عذاب کشیدن بر اثر مرور […]

مدیریت هیجان ۲

مدیریت هیجان ۲

آیا همه هیجانات نیاز به کنترل دارند؟ گاهی هیجانات به قدری سرکش می شوند که اگر مهار نشوند، شعله می کشند و ویران می کنند. پس کنترل هیجانات و به خصوص کنترل خشم مهارتی است که در تعاملات اجتماعی و به خصوص در شرایط فعلی جامعه ما، که مدیریت خشم یک نیاز فوری است، و آیا همه هیجانات نیاز به کنترل دارند؟     بعضی واکنشهای هیجانی به هیچ تنظیم خاصی نیاز ندارد. اگر هیجان با شرایط متناسب باشد و کمک کند که حالتان بهتر شود، هچ جای نگرانی نیست. اینکه وقتی بقیه می‌خندند ما هم قهقهه بزنیم یک واکنش میتناسب با شرایط است که به حال خوب ما کمک می‌کند. از سوی دیگر، از کوره در رفتن پشت فرمان […]

اصول ارتباط موثر ۲

اصول ارتباط موثر ۲

اصول ارتباط موثر اصل اول ارتباط موثر: ارتباط یک نیاز روان‌شناختی بنیادین است؛ یعنی اگر ما آموزش ارتباط موثر را به‌عنوان یک مهارت ضروری می‌دانیم به خاطر این است که ارتباط موثر یک نیاز روانی بنیادین است. وقتی‌که می‌گوییم یک نیاز بنیادین است، بنیادین دو معنا دارد: معنای یک بنیادین این است که غیراکتسابی است، یعنی ما یاد نمی‌گیریم که باید ارتباط موثر داشته باشیم. ما وقتی به وجود می‌آییم، این نیاز هم با ما به وجود می‌آید یعنی این نیاز یک نیاز درونی است و ذاتی است، با ما متولد می‌شود. یکی از رفلکس‌هایی که نوزاد وقتی به دنیا می‌آید و از خودش ساطع می‌کند، گریه کردن است. قبل از اینکه نوزاد لبخند بزند گریه می‌کند. این گریه یعنی […]

ارتباط موثر چیست؟

ارتباط موثر چیست؟

  ارتباط موثر چیست؟     تعریف ارتباط موثر:   ارتباط موثر، رابطه‌ای است که در آن، طرف مقابل، پیام شما را با حداکثر دقت ممکن دریافت و درک کند.   اکثر متخصصان ارتباطات بخش اصلی (و گاه تمام)‌ مسئولیت ارتباط موثر را بر عهده‌ی ارسال کننده‌ی پیام می‌گذارند. البته این به معنای انکار اهمیت نقش دریافت‌کننده نیست، بلکه تاکیدی بر این امر است که فرستنده‌ی پیام‌ها، مسئولیت دارد از تمام توان خود برای افزایش اثربخشی ارتباط استفاده کند و به سادگی بی‌توجهی یا بی‌دقتی مخاطب را به بهانه‌ای برای کاهش اثربخشی ارتباط تبدیل نکندتقریباً تمام آنچه در بحث پرورش مهارت ارتباطی مطرح می‌شود، به نوعی به همین مسئله بازمی‌گردد.مهارت سخنرانی و مهارت اراعه مهارت گوش دادن، تسلط کلامی و […]

هنر گوش دادن ۲

هنر گوش دادن ۲

 هنر گوش دادن ۲   *تعصبات شخصی را کنار بگذارید   بی‌طرف باشید. زود نرنجید و اجازه ندهید که عادات و رفتار گوینده حواس‌تان را از اصل مطلب دور کند. توجه داشته باشید که هر آدمی طرز بیان خودش را دارد. بعضی‌ها دست‌پاچه‌تر یا خجالتی‌تر از دیگرانند؛ بعضی‌ها لهجه‌ی محلی دارند یا حرکات دست‌شان زیاده از حد است؛ بعضی‌ها دوست دارند موقع حرف زدن قدم بزنند و بعضی دیگر هم خوش‌شان می‌آید که بی‌حرکت بنشینند. پس فقط و فقط به چیزی که گفته می‌شود توجه کنید و نگذارید که شیوه‌‌های فردیِ بیان مطلب حواس‌تان را پرت کنند.   *به لحن گوینده گوش دهید   حجم و لحن صدا، چیزهایی را به آنچه گفته می‌شود اضافه می‌کنند. یک گوینده‌ی توانا حجم […]

هنر گوش دادن ۱

هنر گوش دادن ۱

هنر گوش دادن     تحقیقات به تازگی نشان داده اند که گوش دادن به افراد با حالت همدلی و بدون نگاه قضاوت گر, کمک زیادی به تغییر مثبت در آنها می شود این رفتار به مدیران کمک می کند تا بتوانند ارتباط بهتر و موثرتری با کارمندانشان داشته باشند در این مقاله ترفندها و فنونی برای تبدیل شدن به یک شنونده خوب ذکر شده است که تمرین به آنها کمک شایانی هم در زمینه های کاری و هم در زمینه های دیگر به شما خواهد کرد سوال پرسیدن، بخش مهمی از مهارت گوش دادن است   معمولاً با هر چند کلمه سوالی که می‌پرسید، اگر دقیق و هوشمندانه بپرسید، می‌توانید چند ده یا چند صد کلمه بشنوید. سوال پرسیدن، […]

1 2 3 4